Контакт

Радваме се , че желаете да установите контакт с нас! Нашите компетентни консултанти ще се свържат незабавно с Вас!

Обръщение * 
Длъжност, титла 
Собствено име 
Фамилия * 
Фирмено название 
ул., № 
пощ. код 
Нас. място 
form_general_country 
Имейл * 
Телефон * 
Факс 
Мобилен телефон 
Вашето известие 
Желан контакт 
 *С настоящото декларирам своето изрично съгласие, Trenkwalder ЕООД, със седалище в София, да включи безвъзмездно в своята база данни на кандидати посочените от мен данни и сведения и да направи достъпна анонимната ми автобиография за заинтересованите предприятия, при съблюдаване на всички възможни възбрани, с цел създаване на предпоставки за трудово правоотношение. Известно ми е, че мога по всяко време да отменя писмено настоящото съгласие. Уведомен/а съм, че личната ми информация и данни ще бъдат използвани абсолютно поверително и целенасочено от Тренквалдер, при спазване на законовите разпоредби.
   
Въведете кода в полето за въвеждане на текст. * coderecaptcha
 
 
';